VOP

Všeobecné obchodní podmínky firmy Raffael Info Art s.r.o.
Základní ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
Prodávající: Raffael Info Art s.r.o. se sídlem Palackého 735, 549 41 Červený Kostelec
IČ: 25959921 DIČ: CZ25959921
Zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka číslo 17590 Adresa pro příjem a odesílání: Raffael info Art s.r.o, provozovna Opatov, 569 12 Opatov Tel.: +420 607 762 774, e-mail: kontakt@raffaelart.cz Prostřednictvím e-shopu budou prodávány prvky orientačních systémů do interieru i exterieru.
I
Objednávání zboží, uzavření kupní smlouvy
1. Prodávající dodává zboží na základě objednávek kupujícího. Každá objednávka musí obsahovat alespoň tyto náležitosti: – číselný kód zboží definující (katalogové číslo), počet kusů, jednotkové ceny.
2. U každého druhu zboží je po kliknutí uveden popis zboží, zobrazení a cena včetně DPH. Spotřebitel má možnost zboží ukládané do nákupního košíku měnit, kontrolovat obsah i cenu nákupu. Před odesláním objednávky se vždy zobrazí všechno zboží uložené v nákupním košíku, cena jednotlivého zboží, počet kusů jednotlivých druhů zboží, cena za dodání zboží a celková cena nákupu včetně DPH. Odeslání objednávky kliknutím na tlačítko „objednat“ je návrhem na uzavření kupní smlouvy.
3. Kupující má možnost zboží ukládané do nákupního košíku měnit, kontrolovat obsah i cenu nákupu a upravovat své kontaktní údaje.
4. Každá objednávka bude po obdržení potvrzena.
5. V případě, že objednávka kupujícího bude potvrzena beze změn, bude kupní smlouva uzavřena okamžikem doručení potvrzení objednávky kupujícímu.
6. Objednávku, která není se souhlasem prodávajícího učiněna v souladu s těmito obchodními podmínkami, je prodávající oprávněn nepřijmout, nebo ji kupujícímu vrátit k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se objednávka kupujícího považuje za objednávku, která nebyla nikdy doručena.
II
Kupní cena a placení
1. Kupní cena je uvedena u každého kusu zboží. Ceny jsou uvedeny včetně DPH ve výši dle platných předpisů v době uzavření kupní smlouvy
2. Zboží bude placeno na dobírku, přes internetové bankovnictví, nebo běžným převodem z banky.
3. Číslo bankovního účtu pro převod z banky je 1183405389/0800
4. Faktura bude kupujícímu zaslána současně se zbožím.
III
Lhůty a způsob dodání zboží
1. Zboží bude dodáno nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky .
2. Veškeré zboží bude kupujícímu dodáváno dle výběru způsobu doručení v objednávce.
3. Náklady na dodání zboží do místa určení platí kupující, pokud prodávající výslovně při vytvoření objednávky neuvede, že náklady na dopravu zboží hradí prodávající v závislosti na velikosti objednávky.
4. Zboží je dodáváno Českou poštou pro jisté a rychlé dodání (balík do ruky), objemnější zásilky jsou zasílány Toptrans a pro běžné kurýrní služby PPL.
4. V případě, že kupující dodané zboží nepřevezme, aniž by od kupní smlouvy platně odstoupil, bude povinen zaplatit prodávajícímu náklady s dodáním zboží spojené.
5. Zboží je dodáno předáním kupujícímu.
IV
Nároky z vadného plnění
1. Prodávající poskytuje na zboží záruku 24 měsíců ode dne dodání.
2. Záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním, vady vzniklé poškozením třetí osobou.
3. V případě zjištění vad je kupující oprávněn vady prodejci oznámit (reklamovat), a to bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil nebo mohl zjistit. Oznámení vad (reklamace) doručte na adresu Raffael info Art s.r.o, provozovna Opatov, 569 12 Opatov, nebo na email: kontakt@raffaelart.cz V reklamaci musí být reklamované zboží přesně specifikováno, tzn. musí být uveden číselný kód zboží, datum a číslo faktury, číslo dodacího listu a datum dodání zboží. Kupující je dále povinen předložit prodávajícímu na jeho žádost vadné zboží ke kontrole a bližšímu zkoumání.
4. Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů.
5. V případě důvodné reklamace prodávající podle druhu vady buď poskytne nové bezvadné plnění místo vadného, nebo poskytne přiměřenou slevu z kupní ceny vadného zboží.
V
Odstoupení od smlouvy
1. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že prodávající nepotvrdí jeho objednávku v celém rozsahu a dále v případě že zboží nebude dodáno ani do 30 dnů ode dne potvrzení objednávky.
2. Odstoupení od smlouvy musí kupující prokazatelně doručit např. doporučeně poštou nebo elektronickou poštou na adresu pro doručování elektronické pošty.
3. Kupující je povinen zboží vrátit do 15 dnů ode dne odstoupení doručením na adresu sídla prodávajícího: Opatov 118, 569 12 Opatov.
4. Vrácené zboží musí být nepoškozené a pokud možno v původním obalu.
5. Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
6. Při odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu zaplacené peníze nejpozději do 14 dnů ode dne doručení zboží prodávajícímu. Pokud je vrácené zboží částečně poškozeno, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu a vrátí tak spotřebiteli takto sníženou kupní cenu.
VI
Další práva a povinnosti smluvních stran
Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
VII
Obecná ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím.
VIII
Platnost obchodních podmínek
Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dnem 1. 6. 2020.